• Share
  • Samngamer jilha kadi hunar .tainur shaah palk mantrin la wechara namdar thurat saheb he amchi vinnati

    - ,