• Share
  • Aaplya ya akamadhun krushivishayk lekh prakashit whayet tya tun shetakryana fayada hoilvkaran 70_80 %gramin v shetkari wachak astat,,,,,,

    - Sagar walunj , Saykhindi(sangmner)